Kadry i płace

  • Prowadzenie akt osobowych
  • Obliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem wszystkich rodzajów dodatków i potrąceń
  • Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie)
  • Przygotowywanie i przekazywanie deklaracji ZUS
  • Przygotowanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego rocznych informacji o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach
  • Przechowywanie dokumentacji płacowej
  • Przekazywanie do ZUS dokumentów dot. zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników
  • Sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRONWI